Piano

COURS INDIVIDUELS ET SEMI-COLLECTIFS

Mr Stéphane Brouns

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 12h40 à 20h20  16h20 à 21h20  15h30 à 18h50

Mme Mouna Ghafir

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 16h20 à 21h20  12h40 à 20h20  16h20 à 20h30

Mme Caroline James

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 12h40 à 15h10

Mme Marie-Sophie Mosnier

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 16h20 à 18h50  16h20 à  18h

Mr Michel Wiggers

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 16h20 à 21h20 9h à 12h20
Retour au menu Formation instrumentale